مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تربیت فرزندان

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تربیت فرزندان

کاملترین در سطح اینترنت
دارای منابع کامل فارسی و انگلیسی
دارای رفرنس دهی استاندارد
تعداد صفحات : 25
فرمت فایل : doc
بخشی از متن:

طیف دیدگاه های تربیتی


هریک از ما در دیدن اشیاء شیوه ای خاص خود داریم یا دارای جهان بینی خاص خود هستیم . جهان بینی ما آمیزه ای از ارزشها ، نگرش ها و ادراکات ماست که در سامان بخشیدن به آنچه در پیرامون ما اتفاق می افتد ، ما را یاری می کند این جهان بینی نقشه ای از واقعیت است که از سوابق ، تجربه ها و فرهنگ ساخته شده و زمینه ساز چگونگی دید ما از اشیاء است (جی پی میلر[1]؛ به نقل از مهرمحمدی ،1386) . بنابراین از آنجایی که هر یک از ما وحتی روانشناسان که در حوزه علم رفتار و شناخت آن فعالیت دارند دیدگاه ها و شیوه های متفاوتی نسبت به مطالعه کودک دارد. یکی با زمینه ذهنی فرویدی به رفتار وتربیت کودک می نگرد ، دومی با دیدگاه اجتماعی یا خانوادگی در تحلیل مسائل رفتاری و شناختی کودک به بحث و بررسی می پردازد و سومی با دیدگاهی انسان گرایانه کودک را محور قرار می دهد. بنابراین هریک از والدین نیز با توجه به جهان بینی هایی که نسبت به دنیای کودک دارند ؛ دیدگاه های تربیتی مختلفی را اتخاذ میکنند ولازم است که هریک از والدین از این دیدگاه ها حداقل اطلاعات لازم را در جهت تربیت کودک ونوجوان خود به کار گیرند. زیرا به نقل از حسین نژاد ومجد فر(1388) ؛ کودکان آگاه نیستند و تصمیم گیری های ناآگاهانه ای دارند ولازم است که والدین شرایط برقراری رشد و پرورش کودک خود را به عنوان یکی از راهکار های تربیتی هم چون مراقبت بر پایه مهربانی ، صلابت ، بزرگی واحترام متقابل را پدید آورند. واین امکان پذیر نیست مگر در سایه آموزش های لازم وآشنایی مادران و پدران با دیدگاه های تربیتی و عوامل آموزش وپرورشی و اجتماعی خانواده. بنابراین ما دراین بخش از تحقیق اشاره ای مختصر به طیفی از دیدگاه های تربیتی و صاحبنظران تعلیم وتربیت می پردازیم.

دیدگا های تربیتی که در این بخش از پژوهش مورد بررسی وتحلیل قرار میگیرند عبارتند از : 1) رفتاری [2] 2) موضوعی /دیسیپلینی[3]، 3) اجتماعی[4]، 4) رشدگرا[5] ، 5 ) فرایند شناختی[6]، 6 ) انسان گرایانه[7]، 7) ماورای فردی[8] یا کل گرا.

در یک سر طیف دیدگاههای تربیتی،دیدگاههای قرار دارند که توجه آنها به ابعاد بیرونی (مانندرفتار دانش آموزان ) معطوف است.در انتهای دیگر طیف ، تأکید بیشتری برابعاد درونی (مانند افکار ، احساسات وانگاره ها) قرار دارد. در میانه طیف دیدگاههای قرار گرفته اندکه کانون توجه خود را تعامل میان ابعاد بیرونی ودرونی قرار دارند(مهر محمدی،1386).

2-6-1- دیدگاه رفتاری :

این دیدگاه باروشهای خاص یادگیری که به رفتار های مشخصی منجر می شود سروکار دارد ، در این دیدگاه مهمترین چیز رابطه بین محیط ورفتار است تغییراتی که در محیط ایجاد می شوند به تغییر در رفتار می انجامند(سیف،1387) از این دیدگاه در برنامه های آموزش وپرورش کودکان استثنایی برای دانش آموزان عقب مانده ذهنی نیز استفاده شده است. در این برنامه ها موضوع یا تکلیف های یادگیری معمولاً به اجزاء کوچکتر شکسته می شوند. در دیدگاه رفتار گرایی ، توصیف رفتار فرد در قالب های مشخص از آنجا که آنرا قابل مشاهده ساخته ، تهیه یک برنامه برخوردار از ساخت و بافت از پیش تعیین شده را نیز ممکن می سازد (مهر محمدی ،1386) . از اصول اساسی مورد توجه این دیدگاه این است که ؛ اولاً ، تقریباً همه رفتار های انسان یادگرفتنی است و دوم اینکه توجه به عینیت ، [محیط بیرونی فرد] هدف اصلی روانشناسی است (کدیور،1386) .از برجسته ترین سخنگویان این دیدگاه اسکینر[9] است." وی کلیه رفتار ها را به دو دسته کنشگر[10](یا رفتار فعال) که بوسیله یک محرک شناخته شده فراخوانده نمی شود بلکه صرفاً از جاندار صادر می شود و پاسخ گر[11]که بوسیله یک محرک شناخته شده فراخوانده یا ایجاد میشود ، تقسیم کرده است" (سیف،1387). هر چند برخی از آثار او جنجال بر انگیز بوده ، با انطباق دیدگاه رفتار گرایی با موقعیت های گوناگون ، برنامه هایی برای خود کنترلی ، آموزش رفتارجرأت آمیزی وکاهش فشار روانی تهیه شده است.(مهر محمدی،1386).

2-6-2- دیدگاه شناختی :

اطلاعات حاصل ازمطالعه رشد وتحول کودک از آن نظر با اهمیت است که به شکل گیری تدابیر تربیتی کمک می کند و راههایی را به مربیان و والدین نشان می دهد که شرایط لازم را برای رشد و شکوفایی کودکان و نوجوانان فراهم می آورد. در عین حال ، یکی از انگیزه های روانشناسانی که در این زمینه مطالعه می کنند این است که در زمینه ی پیچیدگی های رشد و تحول انسان دانش پایه را فراهم کنند . یکی از معروفترین نظریه های روانشناسان مربوط به دیدگاه شناختی ، نظریه پیاژه است . نظریه پیاژه نه تنها در روانشناسی و نیز در بررسی تحول شناختی کودک دارای منزلتی استثنایی است ، بلکه تأثیرات ژرفی برتعلیم وتربیت داشته است. پیاژه با تأکید بر فعالیت های خود انگیخته کودکان و با مردود شمردن آزمونهایی که مبتنی بر یک جواب صحیح است ، در انتخاب روش مناسب برای کشف ماهیت تفکر کودک تلاش کرد و توانست روش دقیقی برای پیگیری تفکر کودک برگزیند که به روش بالینی مشهور است. این روش ، از معایب آزمونها و مصاحبه به دور است واز وابستگی کودک وآزمایشکر به روابط کلامی تا حد ممکن می کاهد.

تربیت فرزند
تربیتی فرزندان
تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور:

به نقل از مرسیر[1] (1984) مطالعه ای در خصوص « تأثیر سن ، جنس، مذهب وشغل در برنامه آموزش خانواده روی 335بزرگسال انجام شده است . این مطالعه تأ ثیراتی را بررسی کرده است که جنسیت ، سن، مذهب وشغل بر روی نگرش افراد در مورد چگونگی برنامه ریزی آموزش خانواده دارد .نتایجی که از یک پرسشنامه مربوط در این بررسی به دست آمده ،تأثیرات موارد فوق را برروی نگرش بزرگسالان تأیید کرد . پاسخگویانی که از وضعیت های شغلی بالاتری برخور دار بودند نگرش مطلوب تری داشتند و همچنین براساس این مطالعه برنامه ریزی آموزش خانواده باید برپایه و اساس مذهب فراگیران صورت گیرد .

هرتل[2](1999) به نقل از ساندرا کرستین[3] وهمکاران (2002). در پژوهش خود ضمن مصاحبه با اولیاء دانش آموزان در زمینه جلسات آموزش خانواده سوالاتی مطرح کرده ودر تحلیل پاسخهای اولیاء مشخص گردید که اکثر اولیاء مایلند از طرق شرکت در این قبیل جلسات از وضع تحصیلی واجتماعی فرزندان خود مطلع گردند .اما ظاهراً از اینکه محتوای این جلسات صرفاً آموزشی است چندان راضی نیستند وترجیح می دهند در این نوع گردهمایی ها مسائل مربوط به رشد عاطفی واجتماعی فرزندانشان نیز مطرح گردد .او دریافت عواملی مانند در آمد،تحصیلات اجتماعی –اقتصادی ،اگرچه متغیرهای دخیل در مشارکت اولیاء هستند ،ولی نگرش منفی یا مثبت نسبت به توفیق کلاسها واثر بخشی مشارکت آنها بیشتر است .او همچنین دریافت متغیر های دیگری که احتمالاً در مشارکت اولیا برای شرکت در کلاسهای آموزش خانواده مؤثر باشد ،میزان ارتباط اولیا با مدرسه است

------------------------------------

تحقیقات صورت گرفته در داخلی کشور:

محمدی (1376) پژوهشی را تحت عنوان «بررسی نگرشهای والدین دانش آموزان شهرتهران برمیزان اثر بخشی برنامه های آموزشی خانواده در برآوردن نیازهای آموزشی آنان» انجام داده است .که در آن ازهفت موضوع سوال به عمل آمده است.از جمله: آیاکلاسهای آموزش خانواده اثربخشی لازم راداشته است ؟ جواب از نظر والدین مثبت بوده است .والدین بخصوص مادران از محتوا راضی بودند و مرتب و منظم در کلاس شرکت می کردند .اکثراً با انجمن واولیا ومربیان همکاری لازم را انجام می دادند و وجود این کلاسهارا در سطح تهران امیدوار کننده ارزیابی کردند.
چوبدار وجبرستانی (1380) :در پژوهشی به بررسی رابطه دوره های آموزشی خانواده بر افزایش آگاهی تربیت همسران شاهد از دیدگاه خود آنان در شهرستان های بوشهر وبرازجان پرداخته اند. سوال اساسی تحقیق این است که آیا دوره های آموزشی خانواده به شیوه فعلی در حد خود توانسته است آگاهی های تربیتی لازم را به والدین ارائه کند وآیا تغییرات لازم رادر رفتار والدین ایجاد کرده است ؟ جامعه آماری شامل همسران شاهد شهرستان های بوشهر وبرازجان که در سال 80-79 در کلاسهای آموزشی خانواده وابسته به بنیاد شهید شرکت داشته اند ،می باشد .نمونه آماری در مجموع 100 نفر بوده اند ؛ که نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه معنا داری بین دوره های آموزشی خانواده و افزایش آگاهی ها و دانستنی ها ی تربیتی همسران شاهد،بهبود راهنمایی تحصیلی ،هدایت دینی واخلاقی وبهداشت روانی فرزندان وجود دارد .

--------------------------------------

منابع:

منابع فارسی

- ابراهیم زاده، ع. (1385). آموزش بزرگسالان . تهران . انتشارات پیام نور .

- به پژوه ،ا. (1389) .نقش آموزش ومشاوره خانواده در شکل گیری خانواده متعالی .مجله پیوند ،شماره374 ،ص13-9 .

- ترک لادانی ،ف ؛ملک پور ،م.و گل پرور،م. (1387) . تأثیر آموزش مهارتهای زندگی به مادران ئر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان سوم تا پنجم ابتدایی. دانش وپژوهش در روانشناسی کاربردی ، شماره37، صص82-65.

- چراغ چشم ،ع. (1385) . مبانی تربیت اسلامی . تهران . انتشارات آثار دانشمندان .

- چوبدار ،ر؛جبرستانی ،م. (1380). رابطه دوره های آموزشی خانواده بر افزایش آگاهی تربیت همسران شاهد از دیدگاه خود آنان در شهرستان های بوشهر وبرازجان .دانشگاه آزاد واحد بوشهر .

- حسینی حیدری ،ا؛ باقری ، ن؛ تاج جماعت، م. (1385) .نگرش والدین درباره کلاس های آموزش خانواده .فصلنامه اندیشه های نو در علوم تربیتی،شماره4 ،صص55-72 .

- خاکی، ع. (1384) . روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی . تهران . انتشارات بازتاب .


- سلحشور، م. (1379) . پرورش اعتماد به نفس در کودکان ونوجوانان. تهران . نشر واژه آرا .

...

دانلود مبانی نظری درباره تربیت فرزندان
دانلود پیشینه تحقیق درباره تربیت فرزندان
دانلود پیشینه تربیت فرزندان
تعریف تربیت فرزندان
مفهوم تربیت فرزندان
تاریخچه تربیت فرزندان
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 840 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: DOCX

تعداد صفحات: 25

حجم فایل:35 کیلوبایت

 قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: